COMENTE NOS CONTAINI

1 – Sa muzere de su pastore e-i su cantadore

2 – Su famine no at legge

3 – Su tonte segadu

 

SA MUTZERE DE SU PASTORE E-I SU CANTADORE

Fit intirichinende cando tziu Giommaria at atzesu su primu coette, pro ammentare a sa zente chi su notte in bidda, pro sa festa de santu Pedru, bi fit sa gara de sos cantadores a chiterra. Dae a nois, cando b’aiat festa, si usaiat de isparare su primu coette pro ammentare a sos biddajo chi su notte bi fit sa gara, e su segundu cando sos cantadores a chiterra o poetes tuccaian dae domo de s’oberaju pro andare ainue fit sa festa, sue tres coette cando sos cantadores che fini pighende a su palcu.
Cando tziu Giommaria at postu fogu sos tres coettes sa piatta fit piena che un’ou. Sa zent comente sempre s’aiat batidu sa cadrea o sa banchitta dae domo sua pro s’iscultare sa gara a sa setzida. Cando sos cantadores fini pro pigare a su palcu, su prus pitzinnu de issos benit accolziada dae una bella giovana de sas prus bellas chi bi podian esser iscultende sa gara: pili brunda e-i sos ojos chi parian duos pinnadellos.
Issa l’hat nadu: “A ti pot dimandare unu piaghere?”
“Mancari duos, si ti los poto faghere”, l’hat rispostu su cantadore. “Narami it’est custu piaghere chi tias cherres dae a mie?”
“Tia essere meda cuntenta si cando cantades sos muttos mi tias cantare su muttu In sas renas de su mare chi apo intesu in d’unu discu, cantadu dae su cantadore Gavinu De Lunas”.
“No at essere cussu solu chi tias cherrer dae a mie…”
“Innanti cantami su muttu In sas renas de su mare. Si cherzo ateru ti l’apo a narrer a gara finida”.
Su cantadore cominzada a si dimandare ite cheriat narrer cun sussas peraulas: “Si chelzo ateru ti l’hapo a narrrer a gara finida”.
Fit una mesa promissa comente aiat in pensamentu? Dae subra su palcu, perintantu, no la perdida mai de oju, ca cheriat bidere si affacca a issa si setziat calcateru omine. Setzida in sa cadrea chi s’aiat batidu dae domo, comente aian fattu sos ateros chi bi fini iscultende, no s’est mai movida pro totta sa gara. Su cantadore pariat chi si la cheriat mandigare cun sos ojos. Finidu de cantare sos muttos, sos cantadores, comente usaian fagher sempre, si nde sun calados dae su palcu.
Tando issa s’est acculziada a su cantadore chi aiat faeddadu innanti, nendeli:
“Grascia manna tenzas pro su muttu chi m’as cantadu”.
“Piaghidu t’est?”
“Emmo, meda m’est piaghidu. Si cheres atera cosa, beni a domo mia”.
“Narami, cojuada ses o bajana?”
“Cojuada so”.
“E maridu tou inue ch’est?”
“Issu est in su cuile tentende su bistiamene, ca in bidda nostra in nottes de festa sa fura no mancat mai e de siguru s’ama, senza tentada, istanotte no la podiat lassare”.
“Metzus gai, a tie già ti sugutzo e ti tento deo istanotte, dadu chi no ch’est issu”.
“Istande siguru chi deo no apo a essere de mancu a sugutzas a tie, prus de cantu tue podes sugutzare a mie”.
“Narami, comente fatto a l’agatare sa domo tua, daghi ap’haer cumpridu s’oberaju?”
“Sa domo mia est in sa carrela a insegus de sa domo de s’oberaju, in sa domo b’hat unu bergulu mannu. In cussa carrela su bergulu b’est solu in sa domo mia, no la podes faddire ca est s’ultima de cussa carrela, poi de sa domo mia b’est sa campagna. Lasso sa janna arrumbada e cun oriolu t’aisetto”.
“Istande puru sigura chi deo no hapo a mancare”.
“Innanti de intrare assiguradi chi no b’apada zente in carrela”.
“Istande sigura chi custas cosas las isco fagher bene ca no est sa prima ‘olta chi mi colco cun femmina anzena, finida sa gara. Narami, qual’est su numene tou?”
“Eleonora, mi naro”.
“Bellu numene, numene istoricu est su tou”.
Finida sa gara, Eleonora est andada a domo sua e-i su cantadore in domo de s’oberaju. Ritirados sos paritzos francos chi aian cuntrattadu pro sa gara, su cantadore at saludadu e ringrajadu pro l’aere cumbidadu e incumandesi pro lu cumbidare a sas ateras festas chi festaian in cussa bidda.
Lassada sa domo de s’oberaju, su cantadore hat leadu sa vitturetta sua fora de bidda, posta inue niunu la podiat bidere. Posca cua-cua, pro no lu bidere niunu, s’est incammindu a sa domo de Eleonora, nendesi: -Sa carrela est custa, no b’at de faddire, su bergulu ch’est in custa domo ebbia; est sultima de custa carrela. Proamos si sa janna est aberta deabberu. No hat essere chi m’at leadu in giru, Eleonora? Emmo, già est aberta, como mi restada solu de intrare-.
Una ‘olta intro, intendet sa ‘oghe de sa padrona de domo chi li narat: “Tue ses?”
“Emmo, deo so”, li rispondet.
“Serra sa janna e bintrande derettu a coghina”.
Daghi si l’ada bidu innanti, Eleonora li narat: “Mai e poi mai creia ch’essere passadu su restu de sa notte cun tegus. Beni chi t’amustro inue est s’appusentu inue colcamos”.
Cando issu fit cuminzende a l’aprabutzare, issa li faghet: “Ses tottu sueradu, pruite no ti samunas, ca a mie s’apitziga-apitziga de su suore no mi piaghet meda e a su matessi tempus samunendedi t’infriscas”.
“Regione tenes, sa notte est meda calda: a finitia de lampadas semus e de fagher caldu est tempus. Inue mi poto samunare?”
“In su cesso, ma ispotzadi inoghe ca inie b’at pagu logu”.
Daghi s’est ispotzadu, su cantadore est intradu in su cesso a si samunare. Perintantu issa si ch’est andada in s’appusentu chi aian dissinnadu de corcare sa notte umpare.
Daghi su cantadore est torradu a s’appusentu, issa li narat: “Corcadi in su lettu e cuminza a fagher raiga cantu isto deo samunendemi”.
Appenas finidu de si samunare, issa est torrada ainue fit issu, pronta a si che corcare in su lettu. No che fit mancu corcada chi an intesu bussare a sa janna.
“Chie, chie est?” narat issa.
“E chie cheret chi siat? Maridu tou so, aberimi sa janna!”
“Lassami ‘estire e ti la so aberinde luego”, rispondet issa senza perdere sa calma.
A su cantadore issa narat a siscuja: “Bestidi e bessiche dae cussu balcone, gai che ses luego in s’atera carrela e issu no t’idet. Si s’abitzada chi tue ses cun megus, nos bochidi ambos duos”.
Su cantadore, in presse e furia, daghi si ch’at intradu calzones e bottas, s’at leadu su ‘entone e-i sa giacchetta in manu, at saltiadu su balcone e s’est postu a currere senza ischire su caminu chi fi lende.
Daghi Eleonora at abeltu sa janna, su maridu li narat: “Meda s’est assuconadu s’amigu nostru?”
“Meda ma meda, ma creo chi s’assuconu mannu l’hat leare cando hat aberrere su poltafogliu e hat a bidere chi no b’hat restadu mancu unu francu”.
“Dinari meda b’aiat, muzere mì?”
“Gia nos bastat pro sos dissinnos chi devimos fagher, ma tue a s’atera ‘olta no tardes meda a bussare, comente as fattu istanotte, ca si tardas meda non de poto fagher a mancu de mi lu ‘ogare dae manu”.
Daghi su cantadore s’est appasigadu dae s’assuconu, est andadu ainue aiat lassadu sa vetturetta e si ch’est setzidu intro, nendesi: “Istanotte ti la fis bidinde fea, su diciu est bene postu: chie cun femmina anzena s’ispassat, o in galera o sa vida bi lassat”.
Pensende a su malu, pustis, at abbaidadu su poltafogliu. Pro pagu no s’est dimajadu cando at bidu chi no b’aiat pius mancu unu francu. Tando at isclamadu: brutta, brutta Eleonora. E perintantu pensada: -A mesa manzanada, cando su maridu che podiat esser bessidu a cuile, bi ando a l’agatare. E si no mi torrat su dinari, cant’est beru Deus, eo la occo-.
Comente l’hat nada, l’hat fatta. Bi cheriat pagu a mesudie cando hat bussadu a sa janna de sa domo de Eleonora, daghi at bussadu paritzas boltas e giamadu su numen de Eleonora, a sas boghes e a sos busidos suos, s’est accherada una femmina betza chi istait accostas.
Issa li narat: “A chi est chilchende cuddhu giò?”
“A Eleonora…”
“In cussa domo no b’istat né Eleonora e né atere”.
“No est beru, deo istanotte so intradu in custa domo”.
“Tue istanotte ti ses bisadu, in cussa domo dae tres annos no b’istat niunu. Sos padronos, dae tre annos, che sun trabagliende in Belgiu: podet esser chi sian bennidos pro sa festa de Santu Pedru. No creo, però, ca si fin bennidos pro sa festa mi nde fia abbitzada de siguru”.
“Hapo cumpresu, hapo cumpresu…”
“Has cumpresu chi ti ses bisadu?”
“Emmo, abbisu esseret bistadu, e Eleonora de numene e de fattas”.

Tziu Franziscu

______________________

SU FAMINE NO AT LEGGE

Filumena e Bainza fini naschidas in su matessi mese e annu e bistaian in sa matessi carrela. Fedalas beras, finas dae pitzinnas si fin trattadas sempre bene e fattas comares saltiende paris su fogulone de Santu Juanne: comarìa de rispettu mannu, chi mancu sas comares de fide l’aian. Tra issas aian accumonadu segretos, amores, allegrias e dispiagheres; una no traighiat s’atera.
Sas iscolas chi fin in bidda las an fattas umpare. Filumena si fit cojuada innanti, cun Pedru, unu carabineri de Tonara chi faghiat servitziu in sa caserma de bidda nostra. Daghi est bessida sa ‘oghe chi fit amorende cun Filumena, l’an trasferidu a Santa Teresa de Caddura; daghi si sun cojuados, Filumena si che est andada a abitare ainue aian trasferidu su maridu. Dae Santa Teresa de Caddura, Filumena no podiat bennere a s’ispissa a bidda, ca su viaggiu fit istragosu e costait meda.
Bainza aiat disitzadu medas boltas de andare a sa bidda inue fit Filumena, ma sos suos no l’aian mai lassada andare a fagher unu viaggiu gai longu a sa sola, e no aian sas sustanzias pro li pagare su viaggiu. Gai passain annos medas s’una senza bider s’atera, ma si fini promissas de s’iscriere.
Calchi littera si l’an iscritta, e aian sighidu a s’iscriere si no bi fit bistadu s’isconzu de sa gherra e ateru puru. No iscriendesi pro culpa de sa gherra o pro ateru, una at ismentigadu s’atera.
Cando si sun torradas a bidere, sa gherra fit finida dae meda. Filumena, una de sas boltas chi est bennida a bidda, est andada a domo de Bainza a l’agatare.
Daghi si l’at bida in domo sua, Bainza l’at nadu: “E cale ‘entu b’ondat batidu, comà”.
“Su ‘entu de sempre”.
“Si b’onde aiat battidu su bentu de sempre, che fitzis bennidas dae innanti a mi agatare”.
“Tando no setzis cuntenta si so bennida oe?”
“Emmo, chi so cuntenta. Cantos annos ch’at passadu dae s’ultima ‘olta chi nos semus bidas?”
“Naro pius de vintighimbe”.
“Medas pius de vintichimbe. E como inue abitades?”
“In Tonara, sa bidda de su biadu de maridu meu”.
“Pruite, Pedru est mortu? E cando?”
“Dae tres annos fattos… Però, apo intesu dae sos mios chi bois puru sezis fiuda”.
“Emmo, comà, deo pure so fiuda. Ma lassomos sos mortos cun sos mortos e faeddademi de a bois”.
“Posca chi aiamis affidadu, si bo l’ammentades, su die innanti de partire, Pedru, cun tziu Frantziscu su carrettoneri, hat ammanitzadu s’atzivu meu e sos regalos chi nos aian fattu sos cumbidados a s’affidu e sas provvistas chi nos aian dadu sos mannos.  Che an leadu tottu a s’istazione de bidda nostra, l’an carrigadu in d’unu vagone, chi s’incras devimis agatare a Terra Noa. S’incras semus partidos nois: a bo l’ammentades sa partenzia?”
“Emmo comà, m’ammento puru de sa cada de piantu chi nos amos fattu”.
“Dae s’istazione semus partidas cun su trenu, chi no ch’at leadu finzas a Chilivani. Dae Chilivani un’ateru trenu no ch’at leadu a Terra Noa: a inie semus arrivados chi fit interrichinende. Nos fidi aiscetende unu carrulante de Santa Teresa, chi Pedru aiat faeddadu innanti de partire dae inie. Isgarrigadas sas cosas nostras dae su vagone e garrigadas in su carru, dae Terra Noa nos semus posto in caminu. A Santa Teresa semus arrivados s’incras manzanu a s’impudile, istraccos e sonnidos. Pedru, sa domo cun sa mobilia pro abitare nois, l’aiat agattada in d’unu istatzu a pagu trettu dae sa caserma inue faghiat servitziu”.
“Una domo manna tenitzis?”
“Duos appusentos e una coghina manna, pro nois già bastaiat. Solu chi mancaiat sa cumpanzia de sas persones chi aia lassadu in bidda nostra; como sa cumpanzia mia fin sos anzianos padronos de sa domo de tzia Luisa e su maridu tziu Giuanchinu, pastore mannu de crabas chi pasculain in terrinu insoro, inue fit s’istatzu. Mi trattaian comente ch’essere una fitza insoro”.
“Issos de fitzos non de aian, comà?”
“Emmo, tenian fitzos e fitzas, ma fin tottu cojuados e bivian in sos istatzos insoro, benian a s’ispissa pro agatare su babbu e-i sa mama. Daghi aia finidu sas fainas in domo mia, atzuaia a tzia Luisa. Issa pro me est bistada pius de una mama. Pedru puru, cando no fit de servitziu e no andait a piscare, atzuaiat a tiu Giuanchinu. Nos faghian parte de tottu. Latte, petta, casu, regottu e de sos fruttos chi bi fin in sa campagna insoro. Tzia Luisa m’at assistidu in sos paltos, fit issa chi mi samunait sa uda chi deo no podia samunare essende pantolza. Cantu est durada sa gherra, de famine non de amos passadu. Tiu Giuanchinu semenaiat trigu meda e legumines, poto narer chi nois pagaimis solu s’affittu de sa domo, pro mandigare ispendimis pagu”.
“Biada a bois chi atzis tentu sa fortuna manna de agatare unu bravu maridu, comente Pedru!”
“Pruit bois, comà, male atzis cojuadu?”
“Male solu! De sa cojuera mia sos parentes bostros no b’onde an faeddadu mai?”
“Calchi cosa mi l’an nada, ma como lu chelzo intender dae a bois”.
“Cando mi so iscollada -mai lu essere fattu-, cun cussu Giolzi vittureta… De Giolzi a bo nde ammentades?”
“No meda”.
“De tzia Consolada a bo nde ammentades? Istait in sa carrela de subra”.
“Emmo”.
“Giolzi vittureta fit fitzu de tzia Consolada”.
“Narademi, comà, pruite l’an apparalumadu Giolzi vittureta?”
“Issu s’est lassadu narrer: chi daghi aiat finidu de fagher su soldadu, si che fit andadu a trabagliare in sa fabbrica de sos automobiles, a Turinu. E sa zent b’at cretidu”.
“Pruite, no bi deviat creere, sa zente?”
“Giolzi est torradu a bidda poi de chimbe annos chi aiat finidi de fagher su soldadu e de sos chi fin partidos cun issu. Mai ch’esseret torradu!”
“A s’ischit pruit si nde est torradu dae Turinu?”
“A narrer sou, no li andaiat s’aria Turinesa. Faularzu! In Gaeta che fit in cussos chimbe annos. In cuddhu mundu che lu idan catzende fogu!”
“Comà, si su contare a mie custas cosas bos est ammentende angustias e affannos ismentigados, forsis est mezus chi cambiemus rejone, opuru chi mi che ande”.
“No, comà, sas angustias e sos affannos no s’ismentigan mai, si nde ischidan e si drommin cun megus donzi die. Como restade a iscultare su malu passadu meu, zertu no sun rosas comente su ‘ostru. Si bene ammento, bos aia iscrittu chi m’aiat pretesu a mutzere cojuada Giolzi vittureta…”
“Emmo, comà, chi mi l’ammento, posca m’atzis iscrittu chi l’aiatzis isposadu”.
“Daghi amos isposadu, semus andados a bistare in sa domo ch’istait sa mama. Poi de unu annu chi amos isposadu, est naschida Frantzisca, già bo l’apo iscrittu”.
“Emmo, comà, mi l’atzis iscrittu”.
“Bois no ischides sa cuntentesa de sogra mia pro sa naschida de Frantzisca, no pariat fitza mia ma fitza sua. Cantu est bistada bia cussa santa femmina, omine mezus de a issu no bi nde aiat, ma morta tzia Consolada, posca de calchi annu, hat cuminzadu a no andare pius a trabagliare, nè a su sou e nè a s’anzenu. Che istaiat totta sa die in su zilleri, apittende calchi tatza de binu dae ateros comente a issu. Cantu sun bistados bios sos mannos mios m’an atzuadu issos. Daghi a su padronu de sa domo inue istaimis no l’amos pagadu s’affittu, dae cussa domo no ch’at bogadu cun sa giustija. Tziu meu, teninde dolu de a mie e de Frantzisca, nos hat dadu custa domo. Chi est domo tantu pro narrer. Ma semus sutta una copertura, finzas si est unu peddarzu”.
“Già mi l’ammento, ch’enia cun bois a che leare sa patza a s’ainu chi teniat babbu ‘ostru”.
“Frantzisca, a iscola est andada fintzas a sa terza, poi nde teniat birgonza de b’andare, ca fit sempre a s’isculza. Pro mudadu aiat una paja de cattolas betzas, fit sempre cun d’unu istire cun calchi tappulu, cando lu samunaia che la faghia colcare in su lettu, de jscerru l’asciuttaia cun s’asciuttaroba. No teniat una cumpanza, sas de s’edade sua no la cherian mancu affacca, fitza mia fit ispulcida dae tottu. S’est fatta manna no a pane e latte ma cun brou senza cundidu, de tottu sas ervas de campagna chi si podian mandigare. Figuindia, no b’at contu cantas nd’amos furadu dae sos figumuscajos, sos padronos medas bortas faghian finta de no bidere; tzertos padrones -tenindende piedade-, nos giamaian issos e tottu. A sas cussoltzas de su monte, eo e Frantzisca andaimis a battire pirastru dae saltu, e custu fit su mandigu nostru. In sas die longas de jerru, cantu nd’amos carradu de linna a coddhu: mancu ainos gai!
“Sa cosa at cuminzadu a cambiare cando si sun accampados sos soldados a Santa Maria. Frantzisca fit bajanedda, innanti b’andaiat issa ainue fin sos soldados, posca mi nde los battiada a domo. Dae tando in domo nostra no che hat mancadu pius nuddha, che aimis de tottu. Cando sos soldados fin medas, Frantzisca no acchipiat. Tando, comà, caligunu mi lu incosciaia deo puru”.
“Gesù Maria, comà! A s’onore no b’atzis pensadu mai?”
“No, comà. Ca a giudisciu meu, su famine non de conoschet de onore e mancu de legge. Chie no lu proat no ischit it’est su famide”.
“E maridu ‘ostru, comà, bidinde tottu custos manitzos chi m’atzis nadu, no bos naraiat nuddha?”
“Ite podiat narrer, si semus arrivadas a-i cussu puntu lu devimos a su malu fagher sou. A l’ischides ite faghiat de bonu issu? Si poniat in sa janna pro fagher intrare sos soldados, a unu a unu, ca s’intraian tottu paris si ettaian manu”.
“Senza sambene mi sezis lassande comare mia, già nd’atzis passadu. Como mi ch’ando, comà. Si no bos selvidi de disturbu, già che torro calchi atera ‘olta a bos agatare”.
“Si no bo nde irgonzades de a mie, a domo mia benìdeche cantas boltas cherides, comare mia; no mi dades perunu infadu”.
“In totta sas rejones no bos apo preguntadu de Frantzisca, m’ana nadu chi dae bidda nostra che mancada dae ora”.
“Dae cando si che sun andados sos soldados, issa che mancada”.
“E inue ch’est como?”
“In continente, comà”.
“ E ite est faghinde?”
“Dae cando si ch’est andada ch’est bennida una ‘olta ebbia, e-i cussa sa ‘olta m’at nadu chi fit servinde in domo de signora Tolleranza”.
“Adiosu, comà, a nos bider cantu prestu”.
“Adiosu, comà, e batzi in bonora”.

Tattari, maju 1981
Tziu Frantziscu

_______________________________

SU TONTE SEGADU
L’aneddoto del poeta

Su tonte, per chi non lo sapesse, è il termine con il quale nel Meilogu si indica un piccolo recipiente di terracotta, di forma circolare, di sponda bassa e senza manico, usato particolarmente per la cottura delle arselle. Da questo tegame, che fa parte dell’arredamento tradizionale della cucina rustica, le arselle pare vengano fuori saporitissime.
Al poeta bonnanarese Giov. Battista Carboni, vissuto durante i primi tra quarti del 1800, allorché sosteneva per la seconda volta, suo malgrado, il ruolo di vedovo sconsolato, accadde di dover chiedere su tonte, per cuocervi una cozzula fresca. Lo chiese a una bella ragazza del vicinato, la quale però, disdegnando la confidenza piuttosto licenziosa che il vedovo poeta si era permesso di prendersi con lei, si rifiutò decisamente di accontentarlo.
Qualche tempo, la sdegnosa popolana passò a nozze. Non aveva trascorso che la luna di miele allorquando venne a sapere che il Carboni -poeta e vedovo, come si è detto-, aveva nuovamente delle arselle fresche da cucinare e -forse pentita del suo gran rifiuto-, volle offrirgli su tonte con spontanea liberalità.
Ma il vedovo, che ancora sentiva l’amarezza del primo rifiuto, con tono burbero affrontò la giovane sposa improvvisando alcuni versi:

Bae, chi in tonte segadu
no bi colco sa cozzula mia!
Cand’eo ti lu cheria
mi l’has cherfidu negare
como no cherzo leare
su sabore ‘e s’affumadu..

La gustosa scenetta giunse all’orecchio di un altro poeta bonnanarese, Antonio Felice Tolu, il quale volle canzonare il vedovo scontroso con questa quartina:

Si tue in tonte segadu
no coghes cozzula tua,
o ti la mandigas crua
o moris barri-faladu!

Su tonte segadu, nella sua interpretazione più umana e naturale che i bonnanaresi avevano dato alla scenetta, ebbe l’epilogo in confessione, allorché il poeta vedovo, nell’intento di adempiere al precetto pasquale con la coscienza emendata, doveva sottomettersi alla penitenza di comporre dei versi in onore e riabilitazione de su tonte… Ed ecco come riuscì poi ad assoggettarvisi:

A torrare a sa fama ‘e unu tonte
su cunfessore a mie hat obbligadu.
L’hapo in sa cussienzia sempr’a fronte
ca nesi chi su tonte fit segadu…

A cherides chi como eo bos conte
chi s’assoluzione m’hat negadu?
Como cheret su confessore meu
a narrer chi su tonte fit intreu…

Così si conclude il racconto de su tonte segadu, un racconto riportato sulla rivista S’Ischiglia nel 1953, firmato AD, probabilmente Angelo Dettori di Bonorva, allora direttore della Rivista.